Installation

depends

apt-get -y install sendmail wget zip git python-setuptools python-pip poppler-utils poppler-data python-dateutil python-feedparser python-gdata python-ldap python-libxslt1 python-lxml python-mako python-openid python-psycopg2 python-pybabel python-pychart python-pydot python-pyparsing python-reportlab python-simplejson python-tz python-vatnumber python-vobject python-webdav python-werkzeug python-xlwt python-yaml python-zsi python-docutils python-psutil python-unittest2 python-mock python-jinja2 python-decorator python-requests python-pypdf wkhtmltopdf python-passlib